PRL-8-53 je velice kontroverzní nootropikum. Jedná se o experimentální sloučeninu, o které mnozí tvrdí, že se jedná o jedno z nejúčinnějších nootropik na posílení paměti. Na druhou stranu, ale existuje minimum studií na lidech, takže účinky a bezpečnost zůstávají stále otázkou.

PRL-8-53 je syntetická výzkumná látka, která byla objevena v 80. letech. Od té doby byla provedena jen jedna studie na lidech, která ovšem měla nečekané výsledky, a zjistila, že už jediná dávka PRL-8-53 může navýšit krátkodobou paměť až o 200 %. [1]

Chemicky se jedná o derivát kyseliny benzoové a fenylmethylaminu. Objevil ji v roce 1972 neurofarmakolog Dr. Nikolaus Hansl, který si tuto látku nechal patentovat a pokračoval ve výzkumu. Po jeho smrti v roce 2011 byl však výzkum zastaven. Výzkumy aktuálně nepokračují, ale látka je volně prodejná a nootropní komunita přirovnává její účinky k noopeptu. Předběžné studie na zvířatech dokazují, že se jedná o bezpečnou látku.

Zájem o tuto látku způsobila studie na lidech z roku 1978. Studie zahrnovala 47 lidí v rozmezí 24-86 let. Měřila se míra zapamatování slov. Účastníci, kteří měli výborné skóre už na začátku studie zaznamenali pouze malé zlepšení, ale účastníci, kterým bylo více než 30 let a měli nízké počáteční skóre, dokázali po dávce 5 mg PRL-8-53, více než zdvojnásobit skóre. Studie nezaznamenala žádné vedlejší účinky. [2]

Zájem o tuto látku zvýšil také komentář specialisty na dlouhověkost Durka Pearsona, který v jednom magazínu komentoval PRL-8-53 takto: „PRL-8-53 je skvělý prostředek na vylepšení paměti. Normálně si můžete zapamatovat asi sedm nebo osm číslic pouhým pohledem na ně jednu sekundu. PRL-8-53 poskytuje průměrnému člověku rozsah paměti na asi 21-22 číslic. [3] Výsledky berme s určitou rezervou, ale studie dokázala, že tato látka má prokazatelné nootropní účinky.

Neoficiální důkazy podporují tvrzení, že se jedná o bezpečnou látku a že má pozitivní nootropní účinky. Pro lepší pochopení této látky jsou však zapotřebí další studie na lidech. V současnosti můžete PRL-8-53 legálně zakoupit jako látku pro výzkumné účely.


Účinky

Zlepšení paměti

Musíme vycházet pouze z jedné studie, která byl na lidech oficiálně provedena. Dvojitě zaslepená studie používala jako měřítko počet slov k zapamatování a testovala schopnost účastníků zapamatovat si 12 jednoslabičných slov. Nejprve bez ničeho a potom s užitím PRL-8-53 anebo placeba. Účastníci byli testováni na to kolik slov si zapamatují po 24 hodinách a po jednom týdnu. Účastníci, kteří měli dobré skóre již na začátku vykazovali nejmenší míru zlepšení, ale i přesto zde nějaká byla. Nejlepších výsledků však dosáhli účastníci ve věkové skupině nad 30 let a s průměrnými počátečními výsledky. Na počátku studie bylo u těchto účastníků následující skóre: po 24 hodinách průměrně 3 slova ze 12, po jednom týdnu 2 slova ze 12. Po užití PRL-8-53 byl výsledky následovné, po 24 hodinách průměrně 5,85 slova, po jednom týdnu 5,25 slova. V procentech se jedná o zlepšení 108 % u 24 hodin a o 152 % u jednoho týdne. [4]


Jak funguje?

Mechanismus účinku není přesně znám, vycházíme pouze z tvrzení a studie Dr. Hansela. Předpokládá se, že reguluje mozkovou produkci a reakci na několik klíčových neurotransmitérů. Dr. Hansel trvdí, že PRL-8-53 potencuje dopamin, částečně potlačuje produkci serotoninu a zvyšuje reakci mozku na acetylcholin. Účinky na starší účastníky studie podporují tvrzení, že modulace dopaminu hraje významnou roli v účincích PRL-8-53. Dr. Hansel dále uvádí, že PRL-8-53 je schopno převádět krátkodobou paměť na dlouhodobou. Studie na zvířatech ukázala, že PRL-8-53 zesiluje reakci organismu na noradrenalin, jak periferně, tak centrálně. To by mohlo potvrzovat, že je tato látka schopna usnadnit konverzi krátkodobé paměti na dlouhodobou. Dr. Hansl dále tvrdil, že tato látka zesiluje reakci na acetylcholin. V jednom komentáři ke své studii, také řekl: „Lék není stimulant a u pokusných zvířat se toxicita objeví až po podání dávky více než tisíckrát vyšší, než je předpokládaná dávka u lidí. Stručně řečeno, nyní máme potenciálně užitečný lék, který posílí specifický chemický systém v mozku, cholinergní systém, a tím zlepší schopnost vybavit si a získat informace z již uložených informací v našem mozku.


Dávkování

Množství vychází pouze z jediné studie prováděné na lidech. V ní se podávalo množství 5mg. Neexistují žádné údaje o účinnosti nebo toxicitě jakéhokoli jiného dávkování u lidí.


Stacking

Nejsou známy přesné mechanismy účinku a ani interakce s jinými nootropiky. Proto není možné poskytnout žádné doporučení.


Vedlejší účinky

PRL-8-53 je experimentální látka, která nemá žádné studie toxicity na lidech. V klinické studii na lidech byla použita pouze jedna dávka 5 mg, která neměl žádné vedlejší účinky. Studie na zvířatech naznačují vysoký terapeutický práh, ale je zapotřebí komplexnějších studií zaměřených na toxicitu. Z těchto důvodů se při užívání doporučuje vysoká opatrnost.


Závěrem

PRL-8-53 je velice zajímavé syntetické nootropikum, které po svém vzniku vzbudilo veliký zájem. Bohužel výzkum byl brzy ukončen a nyní nepokračuje, takže stále není objasněno mnoho otázek. Optimální dávkování, vedlejší účinky, toxicita, interakce s jinými léky nebo nootropiky či samotný mechanismus účinku není zcela znám. Aktuálně nevíme o žádném novém výzkumu, který by tuto látku zkoumal a informace jsou získávány pouze z nootropní komunity, kde má PRL-8-53 své fanoušky, kteří tvrdí, že jde o jedno z nejlepších nootropik na zlepšení krátkodobé paměti.

[1] Hansl NR, Mead BT PRL-8-53: enhanced learning and subsequent retention in humans as a result of low oral doses of new psychotropic agent. Psychopharmacology (Berl). 1978

[2] Hansl NR, et al. PRL-8-53: enhanced learning and subsequent retention in humans as a result of low oral doses of new psychotropic agent. (1978)

[3] Hansel R, et al. Learning and Memory Improvement through Chemistry: Dream or Reality in the Offing? (1979)

[4] Hansel R, et al. Learning and Memory Improvement through Chemistry: Dream or Reality in the Offing? (1979)