Každý den se ve světě nootropik objevují nové poznatky a výsledky různých studií. Rád bych vás touto cestou informoval o nejnovějších informacích, které z těchto studií můžeme čerpat a díky tomu si udržovat aktuální informace, protože co platí dnes, zítra už platit nemusí. Dále bych vám taky tímto způsobem rád předal základní informace, jak nahlížet na studie a hledat v nich podstatné informace, protože ne všechny studie jsou dobré studie a jejich výsledky nemusí platit.

Všechny studie, které budu postupně zveřejňovat budou randomizované, v ideálním případě dvojitě zaslepené, pro zajištění maximální důvěryhodnosti studií.

V roce 2023 byla dokončena randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie, které zkoumala účinek suplementace ashwagandhy na úzkost a stres u lidí s mírným, až středním stresem. Studie zkoumala primárně vnímaný stres, který hodnotila podle stresové škály PSS. Úzkost a kvalita života byly zkoumány dotazníkovým šetřením. Dále se měřila hladina kortizolu ze slin, hladiny serotoninu a dopaminu v moči a sérové hladiny glutathionu a melondialdehydu.

Studie se účastnilo 54 lidí, ve věku 21 až 54 let, muži i ženy. Měli dobrý zdravotní stav a trpěli mírným až středním stresem spolu s úzkostí. Studie byla prováděna v Indii.

Účastníci studie byli rozděleni na dvě skupiny, první skupina užívala placebo, druhá skupina užívala 500 mg ashwagandhy (standardizované na 2,5 % withanolidů) spolu s 5 mg piperinu. Studie trvala 60 dní. Úroveň stresu byla hodnocena na začátku studie, 30. den a poslední den. Na začátku a na konci studie byl vyplňován dotazník o kvalitě života a úrovně úzkosti. Dále byly odebrány vzorky krve na lačno a vzorky moči. Vzorky slin byly odebírány v 8 hod ráno a ve 4 hod odpoledne.

A jaké byly výsledky?

Studii dokončilo 50 lidí. Ve srovnání s kontrolní skupinou, která užívala placebo, se ve skupině s ashwagandhou snížila hladina stresu i úzkosti a zlepšila se kvalita života. Z odebíraných biomarkerů se zjistilo, že ve skupině s ashwagandhou došlo ke snížení ranní hladiny kortizolu a navýšení serotoninu v moči. Zbytek hodnot neměl významné změny.

Z výsledků vyplývá, že ashwagandha může mít pozitivní vliv na zmírňování stresu a úzkosti. Klinické hodnoty byly dostatečně rozdílné, aby vyvolaly znatelné zlepšení symptomů.  

V čem může být problém této studie?

·      Malá skupina testovaných.

·      Dotazníkové šetření na hodnocení úzkosti a kvality života.

·      U účastníků nebyl specificky diagnostikován stav duševního zdraví, tzn. že stejné účinky nemusí nastat u osob s diagnostikovanou generalizovanou úzkostnou poruchou a jinými duševními onemocněními.

·      Autoři studie jsou zaměstnanci Sami-Sabinsa group limited nebo Sabinsa Corporation, firmy, které se specializují na prodej doplňků stravy. To může vést ke střetu zájmů.

Potenciálními problémy neznehodnocuji výsledky studie, ale poukazuji na možné zkreslení a nutím vás k zamyšlení. Ashwagandha byla však testována ve více než stovkách studiích, které potvrdily její účinky, a tak se nebojte ji užívat. Více o ní v mém článku.


Majeed M, Nagabhushanam K, Mundkur L. A standardized Ashwagandha root extract alleviates stress, anxiety, and improves quality of life in healthy adults by modulating stress hormones: Results from a randomized, double-blind, placebo-controlled study. Medicine (Baltimore). 2023 Oct 13;102(41):e35521. doi: 10.1097/MD.0000000000035521. PMID: 37832082; PMCID: PMC10578737.